CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

20/09/2014  - 14:46:21

Công ty cổ phần VINACONEX SÀI GÒN công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) và bổ nhiệm Phó Giám đốc.

19/09/2014  - 17:26:01

Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm công ty Cổ phần Vinaconex sài Gòn.

06/08/2014  - 8:41:59

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, Vị trí Pháp chế - nhân sự

10/03/2014  - 15:24:06

1. Chương trình họp 2. Báo Cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 3. Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2014 5. Tờ trình trích lập các quỹ năm 2013 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014 7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 8. Tờ trình về việc xin chủ trương tái cơ cấu nhà máy Long An 9. Tờ trình về việc chấp thuận cho GĐ Công ty ký kết các giao dịch, hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC gần nhất

10/03/2014  - 15:06:26

Quý cổ đông vui lòng dowload mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội tại Đây