CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông

Tờ trình gửi ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án và giá sàn chuyển nhượng Nhà máy Long An

Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017