CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông

Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn