VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Được đăng lúc 18/03/2021  - 15:16

  TỔNG CTY CP VINACONEX

CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

-------- a²b ---------

Số:…..…NQ/VCSG-HĐQT

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        -------- a²b ---------

 

 Tp.HCM, ngày 09  tháng 03 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

“V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

 

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

-     Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, cụ thể như sau:

1.  Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 09 tháng 04 năm 2021

2.  Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận  3, Tp.HCM.

3.  Nội dung chương trình:

-    Tờ trình thông qua chủ chương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX.

-        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

-    Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

-         Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

-         Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020.

-    Báo cáo thực hiện kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2021.

-         Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của Công ty năm 2020.

-     Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-         Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS.

-         Một số nội dung quan trọng khác

 

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

 

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Trưởng các Phòng – Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

              Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                   CHỦ TỊCH

Nơi Nhận:

-          Như điều 3

-          Tông Cty CP Vinaconex (để b/c)

-          Lưu VP

 

                                  ( Đã ký)

 

 

 

 

 

                                      NGUYỄN  KHẮC  HẢI

 

Các Tin khác