CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

06/08/2014  - 8:41:59

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, Vị trí Pháp chế - nhân sự

10/03/2014  - 15:24:06

1. Chương trình họp 2. Báo Cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 3. Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2014 5. Tờ trình trích lập các quỹ năm 2013 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014 7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 8. Tờ trình về việc xin chủ trương tái cơ cấu nhà máy Long An 9. Tờ trình về việc chấp thuận cho GĐ Công ty ký kết các giao dịch, hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC gần nhất

10/03/2014  - 15:06:26

Quý cổ đông vui lòng dowload mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội tại Đây

10/03/2014  - 15:05:29

Quy cổ đông Công ty vui lòng dowload thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Đây

02/07/2013  - 14:35:15

ĐHĐCĐ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã chấp thuận đôn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Văn Hải và thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thiết - Phó tổng GĐ, Uỷ Viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. Ngày 25/06/2013 HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Đình Thiết làm Chủ tịch HĐQT Công ty.