CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Trần Tuấn Anh và bầu ông Đặng Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Biên bản họp HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Tuấn Anh và bầu ông Đặng Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018