VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Nghị quyết HĐQT " V/v: triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2010"
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Nghị quyết HĐQT " V/v: triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2010"

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2010)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khóan số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của  Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 115/NQ/ĐHCĐ/VNSG của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 29/06/2010;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 117/NQ/HĐQT - VNSG của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 29/06/2010.

Các Tin khác