VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - THƯ MỜI : Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

THƯ MỜI : Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

THƯ MỜI

“V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

 I. Thời gian: Họp lúc 8h30’, ngày 22/03/2012 (thứ năm)

 II. Địa điểm: Phòng họp 6B, lầu 6 khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.

 III. Nội dung: Thảo luận và thông qua các nội dung:

   1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

   2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2011.

   3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

   4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011. 

   5. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2012

   6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2011.

   7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

   8. Bầu bổ sung uỷ viên

   Ban kiểm soát Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gởi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: www.vinaconexsaigon.com.vn). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

   Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30’ ngày 20/03/2012 với bà Nguyễn Thị Bảo Thoa – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 1, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 08.39105311 – 39104813. Fax: 08.39104485.

   Email: info@vinaconexsaigon.com.vn

   Toàn bộ văn kiện chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

    www.vinaconexsaigon.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex trân trọng kính mời.

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Các Tin khác