VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

           

CÔm   CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Giấy CNĐKKD số 0303156197  do Sở                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003                                 ----------------------

và    thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014                      Tp,HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

                 

THƯ MỜI

“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”

            

                     Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty 


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

I.   Thời gian:  Họp lúc 08h30’, ngày 30/03/2018 (Thứ sáu)

II.    Địa điểm:  Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường  06, Quận 03, Tp.HCM.

III.  Nội dung:   Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.

2.  Báo cáo của HĐQT Công ty về đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

3. Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

4.     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

5.     Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

6.   Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

7.     Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017.

8.    Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

9.   Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: www.vinaconexsaigon.com.vn). 

Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

        Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 14h ngày 28/03/2018 với bà Trần Mai Loan – Lễ tân Công ty, theo địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028. 39104813,  Fax: 028.39104485.  

        Email: info@vinaconexsaigon.com.vn

        Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

      www.vinaconexsaigon.com.vn       

   Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trân trọng kính mời.

 

                                                                  TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                     (Đã ký)

                                                                              PHẠM VĂN NGỌ

Các Tin khác