VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

   TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                 ---------------                                                   ---------------

        Số : …...TB/VCSG-HĐQT

                                                             Tp,HCM, ngày  06 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v:  Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

 

 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

 

        Công ty cổ phần Vinaconex thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành                   : Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Trụ sở chính                                 : 47 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, Tp. HCM

Loại cổ phiếu                                 : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                       : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày chốt danh sách cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ năm 2018: 15/03/2018

Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018: 08h30 ngày 30/03/2018 (Thứ sáu).

Địa điểm Đại hội:  Phòng  C tầng trệt, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06  Quận 3, Tp.HCM.

2. Điều kiện dự họp:

        Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm thư mời của Công ty).

        Để đảm bảo thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ được gửi tới tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn kính đề nghị các cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ và số CMND/ Hộ chiếu liên hệ với Công ty trước ngày 20/03/2018 để thực hiện việc cập nhật thông tin mới.

        Trân trọng!

                                                   CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

Nơi nhận:                                                GIÁM ĐỐC

-         Như  trên;                                                    (Đã ký)

-          Lưu VP;                                                                              

 

 

 

 

Các Tin khác